Szegedi Középkorász MűhelyA Szegedi Középkorász Műhely civil szerveződésként 1992-ben alakult. Azokat a középkorkutatókat (medievistákat) fogja össze, akik valamilyen módon Szegedhez kötődnek (ott dolgoznak, ott végezték tanulmányaikat stb.) A Műhely fő feladata azon kutatási eredmények széles körű megismertetése, amelyeket tagjai értek el. Bár rendez konferenciákat, szakmai összejöveteleket, mégis elsősorban könyvkiadó tevékenységet fejt ki. Összesen háromféle típusú anyag közzétételére vállalkozik.


A Szegedi Középkortörténeti Könyvtár rendeltetése az, hogy 10-15 ív terjedelemben monográfiákat, adattárakat, magyar (vagy magyar és idegen) nyelven forrásokat jelentessen meg. A másik sorozat Anjou-kori oklevéltár összefoglaló címen az 1301-1342 (majd az 1343-1382) közti időszak valamennyi magyar vonatkozású iratának, oklevelének regeszta formában való publikálására szolgál. Egyéb természetű anyagok (tanulmánykötetek, kismonográfiák, idegen nyelvű kiadványok) sorozaton kívül kapnak nyilvánosságot. A megjelentetett kötetek egy része csoportmunka eredménye, de szép számmal találhatók köztük egyéni kutatási eredményeket tartalmazó alkotások is. Bár a Műhely valamennyi, a középkorral foglalkozó diszciplína irányában nyitott és fogadókész, de előnyben részesíti a magyarság, illetve a Kárpát-medence történetével kapcsolatos írásokat.


A Műhely alapítványi támogatásokból és kiadványai értékesítéséből bocsát közre újabb és újabb munkákat. E cél érdekében magánszemélyektől és cégektől vissza nem térítendő támogatást elfogad. Mivel Magyarországon nagyon kevés, középkori tárgyú szakmunka jelenik meg, fontos feladatának tartja, hogy ezen a hiányon enyhítsen. Erre készteti az a körülmény is, hogy tagjai nagyrészt a felsőoktatásban dolgoznak, és a Műhely által megjelentetett kötetek tananyagként, oktatási segédkönyvként is szolgálnak. Mivel a középkori magyar történelem iránt az országhatárokon kívül szintén komoly az érdeklődés, feladata, hogy tagjai új kutatási eredményeit ott is megismertesse. A Műhely tagjait alapvető értékek (a források feltétlen tisztelete, tárgyi megalapozottság, ideológiai behatásoktól való mentesség) kötik össze, így kiadványaik egymáshoz közelálló szellemiséget sugallanak. Mint vidéki szakmai könyvkiadó a maga területén sokat tesz a regionalitás, a fővároson kívüli értékek felszínre hozatala érdekében. A Szegedi Középkorász Műhely elnöke: Kristó Gyula egyetemi tanár, az MTA levelező tagja, titkára: Sebők Ferenc egyetemi adjunktus.