AOkl XXXIX.

Anjou-kori Oklevéltár. Documenta res Hungaricas tempore regum Andegavensium illustrantia. 1301-1387

Főszerkesztő: Kristó Gyula

Budapest-Szeged, 1990-.

"E sorozat köteteiben mindazon levéltári források helyet kapnak, amelyek 1301. január 1. és 1387. március 30. között keletkeztek, s az Anjou-kori Magyarország területére vonatkoznak. A kötetek minden egyes okmányt közölnek - jobbára regeszta formájában -, függetlenül attól, hogy már megjelent nyomtatásban vagy sem. A regeszták nyelve magyar, bizonyos szakkifejezések és a keltezésre vonatkozó rész az irat eredeti nyelvén szerepelnek. A regeszták az oklevél minden egyes személy- és helynevét tartalmazzák, amennyiben azoknak magyarországi vonatkozásuk van. A kötetek mindegyikét a személy- és a helynevek mutatója zárja. A sorozatból évente általában egy-három kötet lát napvilágot."


Az oklevéltár eddig megjelent kötetei


Árpád és Kurszán

Kristó Gyula: Honfoglaló fejedelmek: Árpád és Kurszán

Szeged, 1993.

Ára: jelenleg nem kapható

"A könyv a legfrissebb kutatási eredmények alapján rajzol képet a honfoglalás korának két fejedelméről, életük és tevékenységük vitás kérdéseiről, nem egy esetben új megoldásokat, felvetéseket kínálva."

Tartalom


Kelet és Nyugat között

Kelet és Nyugat között. Történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére

Szerk. Koszta László

Szeged, 1995.

Ára: 1000 Ft


Tartalom


Ninth centuryGyula Kristó:
Hungarian History in the Ninth Century

Szeged, 1996.

Ára: 2500 Ft


Tartalom


Capitulum I. Tanulmányok a középkori magyar egyház történetéből

Szerk. Koszta László, Szeged, 1998.

Ára: 700 Ft


Tartalom


Turul

Makk Ferenc:
A turulmadártól a kettőskeresztig. Tanulmányok a magyarság régebbi történelméről


Szeged, 1998.

Ára: 1200 Ft

"Ez a kötet válogatást ad az 1979 és 1998 közötti időszakban közzétett tanulmányiból, amelyek a régebbi magyar történelemmel foglalkoznak. Az őstörténet problematikája mellett segédtudományi témák, valamint köztörténeti kérdések kerülnek terítékre az egyes írásokban, amelyeknek jelentős része kiemelten foglalkozik a magyarság és a szomszéd népek, államok kapcsolataival a XII. század végéig."

Tartalom Könyvismertetés


Tanulmányok

Tanulmányok a középkori magyar történelemről.

Az I. Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, 1999. július 2.) előadásai. Szerk.: Homonnai Sarolta, Piti Ferenc, Tóth Ildikó

Szeged, 1999.

Ára: 500 Ft (elfogyott)

"E tanulmánykötet tizennégy írást tartalmaz, amelyeket fiatal kutatók készítettek, s amelyek eredeti szövegezésükben 1999. július 2-án előadás formájában hangzottak el az I. Szegedi Medievisztikai PhD-konferencián. Ezt az egész napos tudományos felolvasóülést három intézmény szervezte, mégpedig a József Attila Tudomántegyetem két tanszéke: a Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék, illetve a Történeti Segédtudományok Tanszék, a harmadik rendező intézmény az MTA Szegedi Akadémiai Bizottságának Magyar Történeti Munkabizottsága."

Tartalom


Szt. István

Kristó Gyula: Írások Szent Istvánról és koráról


Szeged, 2000.

Ára: 1400 Ft

"A jelen kötet 18 írást tartalmaz, közös bennük, hogy valamennyi Szent Istvánról és koráról szól. Pályám kezdete óta foglalkoztat első királyunk személye meg időszaka, és évtizedek során több könyvem és legalább kéttucatnyi dolgozatom tárgyául szolgált. A könyvek természetesen élik a maguk életét, de a tanulmányok esendőbbek. Mintegy negyedszáz írásból válogattam ki az itt olvasható 18-at, amelyek 1972 és 1999 között jelentek meg különböző helyeken. Három eddig csak idegen nyelven volt olvasható, hét Szegeden látott napvilágot kis példányszámú kiadványokban, de a fennmaradó nyolcból is számos olyan van, amelynek történészek által kevésbé forgatott folyóiratok adtak helyet. Így hát e 18 tanulmány túlnyomó többsége a legszűkebb szakmát leszámítva ismeretlen maradt. Már csak ezért sem tűnt feleslegesnek kötetbe gyűjtve közreadni ezeket. Hogy ennek éppen 2000-ben jött el számomra az ideje, nem független a Magyar Millenniumtól, a keresztény Magyar Királyság megalapítása 1000. évfordulójától. A tudósnak ilyen alkalmakkor az a dolga, hogy a maga ismereteivel az emlékezés és az ünneplés reális kereteit jelölje ki, és azok tárgyi hitelét biztosítsa. E kötet a részletekről szól, a történelmi személyiség és annak kora apróbb-nagyobb mozaikjait vetíti az Olvasó elé. De persze nemcsak az ördög, hanem legtöbbször a lényeg, a forrásos megalapozottság, a szakszerűség is a részletekben lakozik. Könyvem természetesen nem helyettesíthet egy új, korszerű Istvánmonográfiát, de amíg ilyen elkészül (mert el kell készülnie), a 18 tanulmány összessége sok ponton ad képet az istváni életpálya és az István kor fontos kérdéseiről, egyáltalán arról a sorsfordulóról, amely 1000 táján és röviddel azt követően a magyarságnak osztályrészül jutott. "

Tartalom


"Magyaroknak eleiről" Ünnepi tanulmányok a hatvan esztendős Makk Ferenc tiszteletére

Szerk. Piti Ferenc, Szeged, 2000.

Ára: 2500 Ft

"Makk Ferenc kutató tudósi tevékenységét is az egyetemes és nemzeti művelődés szolgálatába állította, már oly időktől fogva, amikor az antik műveltség, illetve a hivatalos kultúrpolitika "tűrt" kategóriájába soroltatott. {...} Makk professzor szakirodalmi tevékenysége hűen tükröződik közel kétszáz tételes szakmai bibliográfiájában. Ebből a gazdag képből három fő terület: a magyar középkor, a történeti segédtudományok köre, valamint a bizantinológia bontakozik ki, méghozzá nem elkülönülten, hanem egymással szerencsés, termékeny kölcsönhatásban."

Tartalom

 


Márta Font, Koloman the Learned, King of Hungary.
Szeged, 2001.

Ára: 2500 Ft

If we were to make a survey most people could hardly say precisely when King Koloman reigned. However "the Learned" adhered to his name would surely come to their mind. This by-name tells a lot about its bearer in the medieval society, first of all that he was more educated than the standard. Reading and writing - and the knowledge of Latin which necessarily came together with them - were requirements with which those choosing clerical career had to comply. Concerning Koloman, the contradiction is well-marked: if he was to become a clerical person while being a child why and how did he become a king?
About his reign, the Hungarian chronicle tradition depicts a less than positive picture:
" ...the king (Ladislas I) predicted about Koloman that he would shed blood ..."
" ...in his time a lot of malfeasances were done ..."
"Cunning and quick to learn, he was yet a man of insignificant appearance: dishevelled, hairy, one-eyed, hunchbacked, cripple and stammering."
In spite of this, Rogerius, who lived in the time of the Mongol invasion, rated him among the saint kings of the Hungarians.
How can it be? What was this king like in fact?


Contents


Tanulmányok a középkorról. A II. Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, 2001. április 3.) előadásai. Szerk. Balogh László, Szarka József, Weisz Boglárka, Szeged, 2001.

Ára: 1200 Ft

"Szinte napra pontosan 21 hónappal ezelőtt, 1999. július 2-án tartot-tuk meg az I. medievisztikai PhD-konferenciát, amelyen 14 előadás hangzott el. Az ezeket tartalmazó kötet még 1999-ben napvilágot látott, és meglepő gyorsasággal elfogyott. Ami 21 hónappal ezelőtt még csak egyszeri kezdeményezésnek számított, a mai nappal elindul a hagyományteremtés útján. Most 13 előadásra kerül sor. Tekintettel arra, hogy csak egyetlen előadó szerepelt/szerepel mindkét ülésszakon, e két alkalommal összesen 26 egykori és mai szegedi medievista PhD-hallgató lépett, illetve lép fel az előadói pulpitusra.
...
A mostani konferencián kifejezetten szemet szúr az egyetemes történeti témák térnyerése (négy vagy öt az ide sorolható dolgozatok száma), hagyományosan erős az egyháztörténeti érdeklődés Három előadás tesz erről tanúbizonyságot), a többi előadás pedig gazdaság-, politika- és jogtörténeti tárgyú. Ugyancsak feltűnő a 14. század iránt megnövekedett figyelem, bár az előadások időhatárai a 9. századtól egészen a középkor végéig tartanak. ..."

Kristó Gyula

Tartalom


Kultúrák találkozása. Ünnepi tanulmányok Olajos Terézia professzornő tiszteletére. Szerk. Makk Ferenc. Szeged, 2002.

2001. október 26-án a Kultúrák találkozása c. szegedi konferencia megszervezésével köszöntötték a hatvan esztendős Olajos Teréziát. E könyv nemcsak az ott elmondott előadásokat tartalmazza, hanem azokat az írásokat is, amelyeket szerzőik e kötet számára utólag készítettek.

Ára: 1000 Ft

Tartalom

 

 

 


Középkortörténeti tanulmányok. A III. Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, 2003. május 8-9.) előadásai. Szerk. Weisz Boglárka, Szeged, 2003.


Ára:

Tartalom

 

 

 

 


Medievisztikai tanulmányok. A IV. Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, 2005. június 9-10.) előadásai. Szerk. Marton Szabolcs, Teiszler Éva, Szeged, 2005.

Ára:


Tartalom

 

 

 


Halmágyi Miklós-Révész Éva, Középkortörténeti tanulmányok 5: Az V. Medievisztikai PhD-konferencia előadásai. Szeged, 2007.

Ára: 2500 Ft

Tartalom

 

 

 

 

 


G. Tóth Péter-Szabó Pál: Középkortörténeti tanulmányok 6: A VI. Medievisztikai PhD-konferencia előadásai. Szeged, 2010.

Ára: 2000 Ft

 

TartalomAlmási Tibor-Révész Éva-Szabados György: Fons, skepsis, lex. Ünnepi tanulmányok a 70 esztendős Makk Ferenc tiszteletére. Szeged, 2010.

Ára: 3000 Ft

 

Tartalom