A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK SZABÁLYZATA

 

 

            A Szegedi Tudományegyetem Történelemtudományi Doktori Iskolájának munkáját „A Szegedi Tudományegyetem Doktori Képzés és Doktori Fokozatszerzés Szabályzata” című, 2007. július 30-án hatályba lépett szabálygyűjtemény határozza meg. A fenti szabályzat alábbiakban hivatkozott pontjai által a Történelemtudományi Doktori Iskola hatáskörébe utalt kérdéseket illetően az eljárás a következő:

 

Ad 20. A Történelemtudományi Doktori Iskola keretében a következő képzési/kutatási programok működnek: 1) Antikvitás Program. 2) Medievisztika Program. 3) Modernkor (Új-és Legújabbkor) Program. Az egyes programok jog- és feladatkörébe tartoznak az alábbiak:

 A Történelemtudományi Doktori Iskola egyes programjai saját hatáskörükben programtanácsot szerveznek. A programtanács vezetője a program vezetője. A programtanács joga és feladata az adott programban történő oktatási és kutatási tevékenység szervezése és irányítása.

A doktori szigorlatok bizottságainak kijelölése és a szigorlatok lebonyolítása a Történelemtudományi Doktori Iskolán belüli egyes programtanácsok hatáskörébe tartozik.

 A programtanácsok joga az egyes doktori bírálóbizottságok összeállítása, és gondoskodniuk kell a tézisek megfelelő helyre történő eljuttatásáról, beleértve a Történelemtudományi Doktori Iskola Tanácsát is.

Minden – az egyes programtanácsok jogkörébe tartozó döntésről – a programtanácsoknak tájékoztatási kötelezettsége van a Történelemtudományi Doktori Iskola vezetője felé.

 

 

Ad 22. A Történelemtudományi Doktori Iskolában a következő oktatási foglalkozások kerülnek meghirdetésre:

 

Az Antikvitás Program kurzusai:

I. év 1. félév: 1. Bevezetés az ókortudományba I. Kollokvium. 2. Forrásolvasás. Gyakorlati jegy.                    

I. év 2. félév: 1. Bevezetés az ókortudományba II. Kollokvium. 2. Görög történetírás. Gyakorlati jegy.

 

II. év 1. félév: 1. Római gazdaság és társadalom. Kollokvium. 2. India korai története. Kollokvium.

II. év 2. félév: 1. Az Akhaimenidák története. Kollokvium. 2. Forrásolvasás. Gyakorlati jegy.

 

III. év 1. félév: 1. Ókori művelődéstörténet. Kollokvium. 2. Műhelyszeminárium. Gyakorlati jegy.

III. év 2. félév: 1. Kelet-nyugati kapcsolatok az ókorban. Kollokvium.

2. Műhelyszeminárium. Gyakorlati jegy.

 

A Medievisztika Program kurzusai:

I. év 1. félév: 1. Középkori államtörténet (különös tekintettel a magyar államtörténetre). Heti 2 óra, kollokvium. 2. Latin forrásszövegek olvasása és elemzése. Heti 2 óra, gyakorlati jegy.

I. év 2. félév: 1. Középkori művelődéstörténet (különös tekintettel a magyar művelődéstörténetre). Heti 2 óra, kollokvium. 2. Latin forrásszövegek olvasása és elemzése. Heti 2 óra, kollokvium (záróvizsga).

 

II. év 1. félév: 1. Hungaro-Slavica vagy Hungaro-Orientalia. Heti 2 óra, kollokvium (választható a dolgozat témájának megfelelően).

II. év  2. félév: 1. Hungaro-Byzantina. Heti 2 óra, kollokvium.

 

III. év 1. félév: 1. Paleográfiai gyakorlatok. Heti 2 óra, gyakorlati jegy.

2. Műhelyszeminárium. Heti 2 óra, gyakorlati jegy.

III. év 2. félév: 1. Művészettörténet, régészet vagy néprajz. Heti 2 óra, kollokvium.

2. Műhelyszeminárium. Heti 2 óra, gyakorlati jegy.

 

 

A Modernkor (Új- és  Legújabbkor) Program kurzusai:

 

Az Egyetemes és Magyar Történeti Alprogramok kurzusai:

 

I. Kötelező kurzus: A magyar és egyetemes történetírás története. Négy féléves program. Heti 2 óra, kollokviumok. Két szemeszter az egyetemes, két szemeszter a magyar történetírás történetéből.

 

II. Kötelezően választható kurzusok (a kettő közül az egyik kötelező): 1. A XVI-XX. század „uralkodó eszméi”. Négy féléves program. Heti 2 óra, kollokviumok. 2. Nemzet és társadalom a modern korban. Négy féléves kurzus. Heti 2 óra, kollokviumok.

 

III. Szabadon választható speciális kollégiumok: Listáját a hallgatók kutatási témáinak igényei szerint állítják össze. Szabadon választható kurzus (előadás vagy szeminárium),  legkorábban a 3. félévtől vehető fel, minimum 3 kurzust kell teljesíteni. Ezek gyakorlati jeggyel zárulnak.

 

IV. A hallgató kutatási tevékenysége: 1. Szakszeminárium („műhely”): heti 4 óra, a kutató- munka módszertani, szakirodalmi megalapozása a kutatómunkával összekapcsolt szervezett konzultáció. Gyakorlati jegy. 2. A kutatómunka ellenőrzése: a PhD-hallgatónak szemeszterenként dokumentálni kell kutatási témájában való előrehaladását (bibliográfia, kutatási jelentés, dolgozat, tanulmány, konferencián való részvétel, stb.). Gyakorlati jegy.

 

A néprajzi, folklorisztikai, kulturális antropológiai téma kurzusai:

 

I. Kötelező kurzus. Négy féléves program. Heti 2 óra, kollokvium.

Nemzet és társadalom az európai fejlődésben. Magyar néprajz. Az európai néprajz tudománytörténete. A magyar néprajz tudománytörténete. Magyar és összehasonlító etnológia és folklorisztika.

 

II. Kötelezően választható kurzusok (kettő közül az egyik kötelező). Négy féléves kurzus. Heti 2 óra, kollokvium.

A 16-20. századi magyar történelem fő kérdései. A gazdaság- és társadalomtörténet módszertana és historiográfiája. Életmód, társadalom és anyagi kultúra Magyarországon és a közép- és délkelet-európai térségben. A kulturális örökség feltárása, rögzítése és megalkotása Magyarországon és a közép- és délkelet-európai térségben. Vallás, kultusz, mentalitás, társadalom, a vallási kultúra történeti változásai és jelen helyzete. A folklór műveltség történeti rétegei, térbeli változatai Magyarországon és a közép- és délkelet-európai térségben.

 

III. Szabadon választható speciális kollégiumok: listáját a hallgatók kutatási témáinak igényei szerint állítják össze. Szabadon választható kurzus (előadás vagy szeminárium), legkorábban a 3. félévtől vehető fel, minimum 3 kurzust kell teljesíteni. Ezek gyakorlati jeggyel zárulnak.

Mediterráneum története speciális kollégium. Kelet-Európa története speciális kollégium.

Etnokartográfia és módszere, térfelfogások, szimbolikus térhasználat. Kultuszok, kultuszhelyek, a kultusz ideje és a kultusz tárgyai.  Vallás és identitás, vallási interferenciák, szekularizáció, civil vallás, értékrend. Néprajzi forráskritika és módszertan, kutatásetika. Szemináriumok. Szakszöveg olvasás.

 

IV. A hallgató kutatási tevékenysége:

1. Szakszeminárium: heti 4 óra, a kutatómunka módszertani, szakirodalmi megalapozása a kutatómunkával összekapcsolt szervezett konzultáció, gyakorlati jegy. 2. A kutatómunka ellenőrzése: a PhD hallgatónak szemeszterenként dokumentálnia kell kutatási témájában előrehaladását (bibliográfia, kutatási jelentés, leírt interjúk és megfigyelések, dolgozat, tanulmány, konferencián való részvételt, stb.), gyakorlati jegy.

 

Oktatók, témavezetők csak – az egyes programtanácsok által jóváhagyott – tudományos fokozattal rendelkező szakemberek lehetnek.

 

A doktori iskola tanácsa elkészítette és elfogadta a képzésre vonatkozó kreditrendszert, amelynek bevezetése megtörtént.

 

 

Ad 23. Az egyes programtanácsok már az első félévtől kezdődően gondoskodnak a témavezetők kijelöléséről.

 

Ad 24. A Történelemtudományi Doktori Iskola Tanácsának tagja a doktori iskola vezetője, valamint a doktori iskola keretében működő képzési/kutatási programok vezetői és mindegyik program részéről egy-egy tudományos fokozattal rendelkező delegált tag.

 

Ad 26. 4.  A Történelemtudományi Doktori Iskola saját doktoranduszainak másutt szerzett tanegységei vagy dokumentált teljesítménye beszámításáról az egyes programtanácsok döntenek. Más doktori iskolákból jelentkező doktoranduszok átvételéről a Történelemtudományi Doktori Iskola Tanácsa határoz.

 

Ad 26. 5. A disszertáció szűkebb témakörét a doktorandusszal és témavezetőjével való megbeszélés alapján az egyes programtanácsok hagyják jóvá. Ennek legkésőbb a második félév végéig meg kell történnie.

 

 

Ad 28. 5. A Történelemtudományi Doktori Iskola felvételi vizsgái a három programvezető által megszervezett bizottságokban zajlanak. Egy bizottság legalább három tagból áll.

 

 

Ad 28. 6. A felvételi vizsgák tematikáját az egyes programtanácsok állapítják meg, és azt legalább két héttel a felvételi vizsga előtt közlik a jelölttel.

 

 

Ad 28. 7. A felvételi vizsgákon elért pontszámok alapján a három doktori program vezetői egységes felvételi javaslatot terjesztenek a Történelemtudományi Doktori Iskola Tanácsa elé, amely ezt alapul véve tesz javaslatot a felvételben részesülőkről a Kari Doktori Tanácsnak.

 

 

Ad 33. 4. Az évkihagyás engedélyezésének kérdésében a Történelemtudományi Doktori Iskola vezetője kikéri az illetékes programtanács véleményét.

 

 

 

 

Ad 40. 3. A programtanácsok joga az egyes doktori bírálóbizottságok összeállítása, és gondoskodniuk kell a tézisek megfelelő helyre történő eljuttatásáról, beleértve a Történelemtudományi Doktori Iskola Tanácsát is. A Doktori Iskola Tanácsa a bírálati eljárást (védést) követően szavazással nyilvánít véleményt a védés eredményével kapcsolatban. E tárgyban a Doktori Iskola Tanácsa a szükséges időpontokban tart ülést. A bírálati eljárással (védéssel) kapcsolatos döntést az illetékes programtanács vezetője és a Doktori Iskola Tanácsának vezetője együttes felterjesztésben jelenti a Kari Doktori Tanácsnak. A Doktori Iskola Tanácsának tagjait minden védésre meg kell hívni.

 

 

Ad 43. 2. A doktori szigorlatok tárgycsoportosítása a doktori iskola egyes programjaiban:

 

1./ Az Antikvitás Program szigorlati tárgyai

 

Szigorlati főtárgyak: Epigráfia. Forrásismeret. Ókortörténet: Róma, Görögország, Kelet (India, Irán). Ókori művelődéstörténet. Ókori vallások. A történetírás története. Tudománytörténet.

 

2./ A Medievisztika Program szigorlati tárgyai

 

Szigorlati fő- és melléktárgyak: Kelet- és Közép-Európa középkora. Nyugat-Európa középkora. A steppe története. Magyar őstörténet. Árpád-kor. Vegyesházi királyok kora. Középkori egyháztörténet. Történeti segédtudományok. Középlatin filológia. Bizantinológia. Középkori művészettörténet. (Megjegyzés: A fő- és a melléktárgyak azonosak, a konkrét szigorlati tárgyak meghatározása a dolgozat témájától függ.)

 

3./ A Modernkor (Új- és Legújabbkor) Program szigorlati tárgyai    

 

Az Egyetemes és Magyar Történeti Alprogramok szigorlati tárgyai:

 

Szigorlati főtárgyak: Nyugat-Európa története a XVI-XX. században. A Mediterráneum története a XVI-XX. században. Közép-Kelet-Európa és a Balkán története a XVI-XX. században. A hispán világ története a XVI-XX. században. Magyarország története a XVI-XX. században.

Szigorlati melléktárgyak: A modern világgazdaság születése. Az európai integráció története. Latin-Amerika története. Spanyolország története. Oroszország története. A Balkán története. Kelet-Közép-Európa története a XVI-XX. században. Franciaország története. Egyetemes egyháztörténet a XVI-XX. században. A Maghreb-országok története a XVI-XX. században. Magyarország története a török korban. Magyarország története a XVIII. században. A XIX. századi Magyarország. A XX. századi magyar történelem.

 

A néprajzi, folklorisztikai, kulturális antropológiai téma  szigorlati tárgyai:

 

Szigorlati főtárgyak: Társadalmi folyamatok a XVI-XX. századi Magyarországon. Irányzatok a kortárs magyar és európai néprajzban.

Szigorlati melléktárgyak: A társadalom, az anyagi kultúra, a folklór és a vallás az újkorban.

 

 

Ad 44. A doktori szigorlatok bizottságainak kijelölése és a szigorlatok lebonyolítása a Történelemtudományi Doktori Iskolán belüli egyes programtanácsok hatáskörébe tartozik. A végeredményt az illetékes programtanács vezetője és a Történelemtudományi Doktori Iskola Tanácsának vezetője együttes felterjesztésben jelenti a Kari Doktori Tanácsnak.

 

 

 

Ad 45. A szigorlati tárgyak tematikáját az egyes programtanácsok határozzák meg.

 

 

Ad 48. 2. A Történelemtudományi Doktori Iskola úgy rendelkezik, hogy a doktori szigorlaton a melléktárgyakból nem kell vizsgáznia annak a doktorjelöltnek, aki a szervezett doktori képzésben végbizonyítványt kapott. Ez a kedvezmény csak a végbizonyítvány megszerzésétől számított három éven belül letett szigorlat esetén érvényesíthető.

 

 

Ad 48. 4. A melléktárgyi szigorlat alóli mentesülés esetén a szervezett doktori képzésből figyelembe veendő hat kurzusvizsga meghatározása az egyes programtanácsok feladata.

 

 

Ad 49. 1. A doktori iskolában a fokozatszerzéshez előírt publikációk száma: 5. Ezeknek lábjegyzetekkel ellátott, már megjelent szaktanulmányoknak kell lenniük! (Egy tanulmány egy nyelven való többszöri megjelenése egy publikációnak számít. Ugyanezen tanulmány akárhány idegen nyelven történő megjelenését csak egy publikációnak lehet elfogadni.) A Modernkor Programban egyetemes történeti témák esetében követelmény, hogy az 5 publikációból legalább 2 idegen nyelvű legyen.

A társszerzőkkel együtt írt munkák szerzőarányosan számítandók be. Hozzájuk a társszerzők írásbeli nyilatkozatát az elvégzett munka mértékéről mellékelni kell.

 

 

Ad 50. 3. A fokozatszerzéshez egy „C” típusú középfokú nyelvvizsga és egy „A” vagy „B” típusú alapfokú nyelvvizsga szükséges. Az egyik nyelvnek a dolgozat elkészítéséhez nélkülözhetetlen idegen nyelvnek kell lennie.

A 6 féléves latin, illetve görög fakultatív (speciális) képzésben szerzett diploma „A” típusú középfokú nyelvvizsgának ismerendő el.

Az egyes programtanácsok előzetes engedélyével a jelölt a Doktori Iskola Tanácsa és a kar által felkért két-három tagú bizottság előtt tehet tanúbizonyságot nyelvtudásáról úgy, hogy a választott idegen nyelvű, a jelölt tudományterületéhez tartozó, kb. 5 oldalas szakmai szöveg áttanulmányozása után a szöveg nyelvén válaszol a bizottság kérdéseire az adott anyagból, és az idegen nyelvű szakszövegről kb. 2 oldal terjedelmű magyar nyelvű összefoglalót készít. Az egyetem ilyen nyelvvizsgát csak meghatározott nyelvekből – angol, francia, német, orosz és spanyol – vállal.

 

 

Ad 51. 1. A nem magyar állampolgárok – amennyiben nem magyar anyanyelvűek – az egyes programtanácsok által meghatározott nyelven írhatják meg értékezésüket.

 

 

Ad 51. 3. A Doktori Iskola Tanácsa a védést illetően az értekezés előzetes vitáját nem írja elő, de az egyes programtanácsok szükség esetén azt előírhatják. Ebben az esetben a vita feltételeinek meghatározása is az egyes programtanácsok feladata.

 

 

Ad 51. 5. A doktori értekezés magyar nyelvű téziseinek példányszáma legalább 50. Formája B5, terjedelme minimum 0,5 ív, maximum 1 ív. Az idegen nyelvű tézisek példányszáma legalább 15. Formájuk és terjedelmük megegyezik a magyar nyelvű tézisekével.

Az angoltól eltérő nyelv meghatározása az egyes programtanácsok jogköre.

 

Ad 52. A külföldi és a már nem élő társszerzők esetén követendő eljárást az egyes programtanácsok egyedi mérlegelés alapján szabályozzák.

 

 

Ad 53. 3. A bírálati eljárás (védés) bizottságának összeállítása az egyes programtanácsok jogkörébe tartozik. Ezek javaslata alapján a Kari Doktori Tanács bízza meg a bizottság tagjait.

 

 

Ad 54. 1. A doktori értekezés nyilvános vitájára meghívandók köre szakterületenként változóan 20-25 fő. (Akadémikusok, akadémiai doktorok, kandidátusok, PhD fokozatúak, valamint a Doktori Iskola Tanácsának tagjai.)

 

Ad 58. 3. Az egyéni felkészüléssel fokozatot szerezni kívánók kérésére a Történelemtudományi Doktori Iskola vezetője az illetékes programtanács vezetője véleményének kikérése után engedélyezheti részvételüket bizonyos elméleti kurzusokon.

 

Ad 58. 5. Amennyiben az egyéni felkészülők igényt tartanak tudományos vezetésre, és/vagy kutatómunkájukhoz az SZTE infrastruktúráját használják, akkor számukra a Történelemtudományi Doktori Iskola – a programtanácsok előzetes véleménye alapján – képzési költségtérítést írhat elő, amelynek mértékét (figyelembe véve a szervezett képzésben résztvevők költségtérítését) a Doktori Iskola Tanácsának javaslata alapján a Kari Doktori Tanács állapítja meg.

 

 

 


A Szegedi Tudományegyetem Történelemtudományi Doktori Iskolájának követelményei a doktori fokozat megszerzéséhez

 

A doktori iskolában a fokozatszerzéshez előírt publikációk száma: 5. Ezeknek lábjegyzetekkel ellátott, már megjelent szaktanulmányoknak kell lenniük! (Egy tanulmány egy nyelven való többszöri megjelenése egy publikációnak számít. Ugyanezen tanulmány akárhány idegen nyelven történő megjelenését csak egy publikációnak lehet elfogadni.) A Modernkor Programban egyetemes történeti témák esetében követelmény, hogy az 5 publikációból legalább 2 idegen nyelvű legyen.

A társszerzőkkel együtt írt munkák szerzőarányosan számítandók be. Hozzájuk a társszerzők írásbeli nyilatkozatát az elvégzett munka mértékéről mellékelni kell.

A fokozatszerzéshez egy „C” típusú középfokú nyelvvizsga és egy „A” vagy „B” típusú alapfokú nyelvvizsga szükséges. Az egyik nyelvnek a dolgozat elkészítéséhez nélkülözhetetlen idegen nyelvnek kell lennie.

A 6 féléves latin, illetve görög fakultatív (speciális) képzésben szerzett diploma „A” típusú középfokú nyelvvizsgának ismerendő el. Az egyes programtanácsok előzetes engedélyével a jelölt a Doktori Iskola Tanácsa és a kar által felkért két-három tagú bizottság előtt tehet tanúbizonyságot nyelvtudásáról úgy, hogy a választott idegen nyelvű, a jelölt tudományterületéhez tartozó, kb. 5 oldalas szakmai szöveg áttanulmányozása után a szöveg nyelvén válaszol a bizottság kérdéseire az adott anyagból, és az idegen nyelvű szakszövegről kb. 2 oldal terjedelmű magyar nyelvű összefoglalót készít. Az egyetem ilyen nyelvvizsgát csak meghatározott nyelvekből – angol, francia, német, orosz és spanyol – vállal.

 

A doktori értekezés minimálisan 9, maximálisan 12 ív terjedelmű legyen. (1 ív = 40.000 n).

A mellékletek nem számítanak be a terjedelembe. Forrásközlés esetén a forrás jellegétől függ a terjedelem maximuma. Az értekezés nyelve általában magyar, de az egyes programtanácsok előzetes engedélyével idegen nyelvű is lehet.

A doktori értekezés téziseinek nyelve általában magyar és angol. Idegen nyelvű értekezés esetén a tézisek a megfelelő idegen nyelven és magyarul is benyújtandók. A doktori értekezés magyar nyelvű téziseinek példányszáma legalább 50. Formája B5, terjedelme minimum 0,5 ív, maximum 1 ív. Az idegen nyelvű tézisek példányszáma legalább 15. Formájuk és terjedelmük megegyezik a magyar nyelvű tézisekével.

Az angoltól eltérő nyelv meghatározása az egyes programtanácsok jogköre.

 

A doktori értekezés nyilvános vitájára meghívandók köre szakterületenként változóan 20-25 fő. (Akadémikusok, akadémiai doktorok, kandidátusok, PhD fokozatúak, valamint a Doktori Iskola Tanácsának tagjai.)

 

 

 

Megjegyzés: A Szegedi Tudományegyetem Doktori Képzés és Doktori Fokozatszerzés  Szabályzatának  elérési lehetősége: www.u-szeged.hu „Szabályzatok”  menüpont.