1. kötet

1. kötet Középkori históriák oklevelekben (1002-1410)

Szerk. Kristó Gyula, Szeged, 2000. Második, átdolgozott kiadás

Ára: 1300 Ft

Tartalom Könyvismertetés


2. kötet

2. kötet Makk Ferenc: Magyar külpolitika (896-1196)

Szeged, 1992, 19962. Ára: 880 Ft

"A kötet a honfoglalástól a XII. század végéig tárgyalja a magyar külkapcsolatokat, a nemzetközi érintkezések tükrében mutatva be azt az utat, amelyet a magyarság a kalandozó hadjáratoktól az államalapításon át az Európába való integrálódásig megtett. Ennek kapcsán a kontinentális Európa hatalmi viszonyainak alakulásába is bepillantást kap az olvasó."

Tartalom Könyvismertetés

3. kötet

3. kötet Kristó Gyula: A Kárpát-medence és a magyarság régmúltja

Szeged, 1993. Ára: 1000 Ft (elfogyott)

"A kötet olvasmányos stílusban, közérthetően tekinti át a magyar őstörténetet, a Kárpát-medence magyar honfoglalás előtti históriáját, valamint az Árpád-házi uralkodók négyszáz évét. A politikai események mellett gazdasági, társadalmi és művelődési fejezetek szolgálják a hajdanvolt élet lehető teljességének bemutatását."

Tartalom Könyvismertetés

4. kötet

4. kötet Ludovicus Tubero kortörténeti feljegyzései

Közreadja: Blazovich László és Sz. Galántai Erzsébet, Szeged, 1994. Ára: 410 Ft (elfogyott)

"Ludovicus (Crijevic) Tubero, a Raguza (Dubrovnik) szülötte egyéni szemlélettel mutatja be 1490-től Mátyás király halálától 1522-ig a X. Pius pápa halálát követő hónapokig terjedő időben a korabeli Közép-Kelet Európa eseményeit. Memoárszerű leírásában Magyarország foglalja el a fő helyet. Elsősorban műve ezen részeit olvashatja jelen kötetben az érdeklődő. A mélyen vallásos szerző kemény kritikával illeti korának világi és egyházi urait, akik egyéni céljaikkal törődve kevés gondot fordítanak a közügyekre, így az akkor oly fontos török elleni harcra. A műből elénk tárul egy, a 15-16. század fordulóján élt dalmát humanista világképe."

Tartalom Könyvismertetés

5. kötet

5. kötet Kun László emlékezete

Szerk. Kristó Gyula, Szeged, 1994. Ára: 1000 Ft

"A 28 évesen meghalt IV. (Kun) László király a magyar történelem egyik eredeti, színes egyénisége. Viszontagságos életéről a leghitelesebb tanúk: saját maga és kortársai vallanak."

Tartalom

6. kötet

6. kötet Szent Istvántól Mohácsig. Források a középkori Magyarországról.

Szerk. Blazovich László, Kristó Gyula, Makk Ferenc, Szeged, 1994. Ára: 385 Ft (elfogyott)

"A 997-1526 közötti időszak legfontosabb forrásaiból válogatott kötet elsősorban a történelemtanárok és az érettségire, valamint felvételire készülő diákok számára nyújt nélkülözhetetlen segítséget a jelzett időszak tanulmányozásához. A magyarra fordított forrásokkal kapcsolatos további eligazodást megkönnyítik a kötetben a szövegeket megelőző rövid bevezetők és a hozzájuk fűzött magyarázatok."

Tartalom

7. kötet

7. kötet A honfoglalás korának írott forrásai

Szerk. Kristó Gyula, Szeged, 1995. Ára: 980 Ft (elfogyott)

"A kötet mintegy 70, eredetileg arab, perzsa, török, görög, szláv, latin és magyar nyelven írt, a 830-950-es évekre vonatkozó forrás magyar szövegét tartalmazza gazdag magyarázó jegyzetanyaggal együtt."

Tartalom

8. kötet

8. kötet Kristó Gyula: A magyar állam megszületése

Szeged, 1995. Ára: 980 Ft

"A munka a 830-as évektől a 11. század végéig eltelt negyed évezred magyar politikai berendezkedéseinek, államszerű képződményeinek történetét mutatja be széles eurázsiai háttér felvázolásával."

Tartalom

9. kötet

09. kötet Jánosi Monika: Törvényalkotás a korai Árpád-korban

Szeged, 1996. Ára: 700 Ft

"A könyv gazdag nemzetközi áttekintést nyújtva számba veszi a XI. századi törvényeket, felvázolja azok keletkezési folyamatát, képet ad tematikai sokszínűségükről."

Tartalom

10. kötet

10. kötet Kristó Gyula: A székelyek eredetéről

Szeged, 1996. Ára: 750 Ft (elfogyott)

"A szerző több tudományterület adatainak és kutatási eredményeinek kritikai áttekintése után fejti ki saját véleményét a székelyek eredetének sokat vitatott kérdéséről."

Tartalom Könyvismertetés

11. kötet

11. kötet Font Márta: Magyarok a Kijevi Évkönyvben

Szeged, 1996. Ára: 950 Ft (elfogyott)

"A 12. század második felében több részletben íródott Kijevi Évkönyv azon kapcsolatokról tudósít, amelyeket királyaink - főleg II. Géza és III. Béla - tarottak fenn a Kijevi Russzal, valamint a szomszédos halicsi fejedelmekkel. Az óorosz nyelvű évkönyv magyar vonatkozású részeit válogatta és fordította a szerző."

Tartalom Könyvismertetés

12. kötet

12. kötet Kristó Gyula: A magyar nemzet megszületése

Szeged, 1997. Ára: 1100 Ft

"A könyv - a fogalmi tisztázást követően - annak igazolására törekszik, hogy a magyar nemzet, illetve annak kétféle felfogása már a 13. században megszületett."

Tartalom

13. kötet

13. kötet K. Fábián Ilona:
A Váradi Regestrum helynevei

Szeged, 1997. Ára: 750 Ft

"A szerző könyvében arra tesz kísérletet, hogy a Váradi Registrumnak, a XIII. század első fele e fontos szórványemlékének 711 helynevét azonosítsa és helyhez kösse. A földrajzi nevek az Árpád-kori Magyarország 43 vármegyéjében fordulnak elő."

Tartalom

14. kötet

14. kötet Tóth Sándor László:
Levediától a Kárpát-medencéig

Szeged, 1998. Ára: 790 Ft

"A magyarság néppé válásában, etnikai és politikai szervezetének kialakulásában, kárpát-medencei beköltözése révén megmaradásában döntő szerep jutott a IX. századnak, amelynek fő kérdéseit tárgyalja a kötet olvasmányos stílusban."

Tartalom

15. kötet

15. kötet Az államalapítás korának írott forrásai

Szerk. Kristó Gyula, Szeged, 1999. Ára: 1500 Ft

"A kötet 50, eredetileg latin, görög és orosz nyelven írt, a 950-es évektől az 1050-ig terjedő időszakra vonatkozó forrás magyar szövegét tartalmazza gazdag magyarázó jegyzetanyaggal együtt."

Tartalom

16. kötet

Olajos Teréz: A IX. századi avar történelem görög nyelvű forrásai. Szeged, 2001.

Ára: 1500 Ft

"A kötet a Kárpát-medencében közel negyed évezreden át uralkodó avarok történetének utolsó szakaszára vet fényt az írott (bizánci) források tanulságai alapján. A köny a IX. századi avarságot említő valamennyi kútfőt, illetve kútfőrészletet tartalmazza eredeti nyelven, magyar fordításban, részletes kommentárral.

Tartalom

17. kötet

Buda város jogkönyve I-II.

Közreadja: Blazovich László és Schmidt József, Szeged, 2001.

Ára: 3000 Ft

"A budai jogkönyv a magyarországi régiség páratlan hagyatéka, jogi, nyelvészeti és művelődéstörténeti emléke a kornak, amelyben keletkezett. A korabeli élet tükre, artikulusai keletkezési idejükhöz képest tartalmazzák a múltat, szabályozzák a jelent és utalnak a jövőre.

Tartalom

 

 

 

Tartalom

 

 

 

 

 

 18. kötet

Kristó Gyula. A korai Erdély (895-1324). Szeged, 2002.

Ára: 2000 Ft

A kötet a gyakorlatilag teljes forrásanyag, a nyelvi tények és a rendelkezésre álló régészeti adatok alapján összefoglaló képet ad Erdély történetének első 430 esztendejéről

Tartalom    Könyvismertetés

 

 

 

 


19. kötet

Kristó Gyula. Tájszemlélet és térszervezés a középkori Magyarországon. Szeged, 2003.

Ára: 2000 Ft

A kötet arról ad képet, hogy 1001 és 1526 között a kárpát-medencei térség fellosztásában és megszervezésében, valamint egyes elemei elnevezésében milyen indítékok és módozatok játszottak szerepet.

 

 

 

 


20. kötet

Kristó Gyula: Ardealul timputiu (895-1324). Szeged, 2004.

Ára:

A kötet a gyakorlatilag teljes forrásanyag, a nyelvi tények és a rendelkezésre álló régészeti adatok alapján összefoglaló képet ad Erdély történetének első 430 esztendejéről.


Tartalom

21. kötet

Font Márta : Árpád-házi királyok és Rurikida fejedelmek. Szeged, 2005.


Ára:

A kötet két dinasztia, az Árpádok és a Rurikok (valamint az uralmuk alatti terület) évszázadokon keresztül folyamatosan létező - és változó - kapcsolatát tekinti át. A feldolgozás újszerűségét a forráskritikai megalapozottság és az a háttér jelenti, amely a belpolitikai tényezőkre és nemzetközi összefüggésekre egyaránt tekintettel láttatja a kétoldalú kapcsolatokat.

 

Tartalom

 

 


22. kötet

Makk Ferenc-Thoroczkay Gábor, szerk. Írott források az 1050-1116 közötti magyar történelemről. Szeged, 2006.

Ára:

A kötet több mint félszáz, eredetileg görög, héber, lation, orosz és ószláv nyelven írt, az 1050 és 1116 közötti időszakra vonatkozó forrás magyar szövegét tartalamazza gazdag magyarázó jegyzetanyaggal együtt.


Tartalom

23. kötet

Nótári Tamás : A salzburgi historiográfia kezdetei. Szeged, 2007.

Ára:

A kötet a Salzburgban keletkezett kora középkori, VIII. és IX. századi írott forrásokat vizsgálja, historiográfiai aspektusból tekinti át, illetve teszi számos ponton behatóbb elemzés tárgyává ezen időszak dokumentumait: hogyan tükröződik bennük a kor nagy- illetve helyi politikája, jogrendszere, kulturális tendenciái.


Tartalom

24. kötet

24Elter István: Ibn Hayyan a kalandozó magyarokról. Szeged, 2009.

Ára: 2000 Ft

Ibn Hayyan az egyetemes spanyol középkor legnagyobb arab történetírója. Al-Muqtabis című munkájában a kalandozáskori magyarságról az egyik legérdekesebb tudósítást őrizte meg. Jelen unka - az eddigi kutatásokat összegezve - a rabati Királyi Könyvtár unikum kéziratát teszi a korral foglalkozó szakemberek számára elérhetővé.


Tartalom